2015

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015
aruandeaasta lõpp: 31.12.2015


nimi: Pilatese Treenerite Liit

registrikood: 80312392

tänava/talu nimi, Ristiku tee 25
maja ja korteri number:
küla: Saustinõmme küla
vald: Saku vald
maakond: Harju maakond
postisihtnumber: 75507


telefon: +372 5206927

e-posti aadress: jana.tiitus@gmail.com


Pilatese Treenerite Liit 2015. a. majandusaasta aruanne

Sisukord

Tegevusaruanne

3
Raamatupidamise aastaaruanne

4
Bilanss

4
Tulemiaruanne

5
Rahavoogude aruanne

6
Netovara muutuste aruanne

7
Raamatupidamise aastaaruande lisad

8
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted 8
Lisa 2 Tööjõukulud 8
Lisa 3 Seotud osapooled 8
Aruande allkirjad 9


Pilatese Treenerite Liit 2015. a. majandusaasta aruanne

Tegevusaruanne

Pilatese Treenerite Liidu tegevusaruanne 01.01.2015-31.12.2015

Tegevusaruande perioodil tegutses Pilatese Treenerite Liit vastavalt põhikirjas seatud eesmärkidele. 2015. aasta üldkoosolek toimus 22.05.15 Tabasalus.
Kõnealuse aasta oktoobris toimus liidu liikmetele füsiterapeut Ege Johansoni koolitus. 2015. aastal tõusis PTLi liikmete arv 26-le.


Pilatese Treenerite Liit 2015. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss

(eurodes)

31.12.2015 31.12.2014
Varad
Käibevara
Raha 695 696
Nõuded ja ettemaksed 60 0
Kokku käibevara 755 696
Kokku varad 755 696
Kohustused ja netovara
Netovara
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 696 321
Aruandeaasta tulem 59 375
Kokku netovara 755 696
Kokku kohustused ja netovara 755 696


Pilatese Treenerite Liit 2015. a. majandusaasta aruanne

Tulemiaruanne

(eurodes)

2015 2014 Lisa nr
Tulud
Liikmetelt saadud tasud 482 430
Kokku tulud 482 430
Kulud
Mitmesugused tegevuskulud -423 -55
Kokku kulud -423 -55
Põhitegevuse tulem 59 375
Aruandeaasta tulem 59 375


Pilatese Treenerite Liit 2015. a. majandusaasta aruanne

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

2015 2014
Rahavood põhitegevusest
Põhitegevuse tulem 59 375
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus -60 20
Kokku rahavood põhitegevusest -1 395
Kokku rahavood -1 395
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 696 301
Raha ja raha ekvivalentide muutus -1 395
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 695 696


Pilatese Treenerite Liit 2015. a. majandusaasta aruanne

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

Kokku netovara
Akumuleeritud tulem
31.12.2013 321 321
Aruandeaasta tulem 375 375
31.12.2014 696 696
Aruandeaasta tulem 59 59
31.12.2015 755 755


Pilatese Treenerite Liit 2015. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Pilatese Treenerite Liidu 2015.a.raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamisetavaga. Hea
raamatupidamistava tugineb rahvusvahelisest tunnustatud arvestuspõhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud
Raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.
Pilatese Treenerite Liidu kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr.1 alusel.
Esitlusvaluuta ja täpsusaste:Euro.


Lisa 2 Tööjõukulud

(eurodes)

Raamatupidamise seaduse Lisa 3 lg 8 tulenevalt tuleb avalikustada töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale.
Kuna raamatupidamiskohustuslase töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale on null, on vastav number sisestatud vormi
ning lisainformatsiooni sisestusvälja lisatud selgitus, et raamatupidamiskohustuslasel ei ole töötajaid. Aruandluskeskkond ei kuva ridasid,
mille väärtus on null, seega vaid numbrite sisestamisel, ei kuvata vastavat teavet koondvaates ega pdf-aruandes


Lisa 3 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga
31.12.2015 31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv 23 21

Raamatupidamise seaduse Lisa 3 lg 8 tulenevalt tuleb avalikustada tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised
soodustused. Kuna raamatupidamiskohustuslase tegev- ja kõrgemale juhtkonnale ei ole arvestatud tasusid ja muid olulisi soodustusi, on
vastav number null sisestatud vormi ning lisainformatsiooni sisestusvälja lisatud selgitus, et raamatupidamiskohustuslane ei ole tegev-ja
kõrgemale juhtkonnale arvestanud tasusid ja muid olulisi soodustusi. Aruandluskeskkond ei kuva ridasid, mille väärtus on null, seega vaid
numbrite sisestamisel, ei kuvata vastavat teavet koondvaates ega pdf-aruandes


Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 27.06.2016

Pilatese Treenerite Liit (registrikood: 80312392) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt
kinnitanud:

Allkirjastaja nimi Allkirjastaja roll Allkirja andmise aeg
JANA TIITUS Juhatuse liige 27.06.2016
KRISLIN VIIRA Juhatuse liige 27.06.2016
ANŽELIKA MURIK Juhatuse liige 28.06.2016
MAAJA VAASA Juhatuse liige 30.06.2016
ERIKA VIIRA Juhatuse liige 30.06.2016


Tegevusalad


Tegevusala EMTAK kood Põhitegevusala
Mujal liigitamata sporditegevus 93199 Jah

Sidevahendid


Liik Sisu
Mobiiltelefon +372 5206927
E-posti aadress jana.tiitus@gmail.com