2014

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2014
aruandeaasta lõpp: 31.12.2014


nimi: Pilatese Treenerite Liit

registrikood: 80312392

tänava/talu nimi, Ristiku tee 25
maja ja korteri number:
küla: Saustinõmme küla
vald: Saku vald
maakond: Harju maakond
postisihtnumber: 75507


telefon: +372 5206927

e-posti aadress: jana.tiitus@gmail.com


Pilatese Treenerite Liit 2014. a. majandusaasta aruanne

Sisukord

Tegevusaruanne

3
Raamatupidamise aastaaruanne

4
Bilanss

4
Tulemiaruanne

5
Rahavoogude aruanne

6
Netovara muutuste aruanne

7
Raamatupidamise aastaaruande lisad

8
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted 8
Lisa 2 Seotud osapooled 8
Aruande allkirjad 9


Pilatese Treenerite Liit 2014. a. majandusaasta aruanne

Tegevusaruanne

Pilatese Treenerite Liidu tegevusaruanne 01.01.14-31.12.2014

Tegevusaruande perioodil tegutses Pilatese Treenerite Liit vastavalt põhikirjas seatud eesmärkidele. 2014. aasta üldkoosolek toimus 13.07.14 Roostal. 2014.
aastal liitus PTLiga kaks inimest, misjärel liidu liikmete arv kasvas 23-le.


Pilatese Treenerite Liit 2014. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss

(eurodes)

31.12.2014 31.12.2013
Varad
Käibevara
Raha 696 301
Nõuded ja ettemaksed 0 20
Kokku käibevara 696 321
Kokku varad 696 321
Kohustused ja netovara
Netovara
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 321 455
Aruandeaasta tulem 375 -134
Kokku netovara 696 321
Kokku kohustused ja netovara 696 321


Pilatese Treenerite Liit 2014. a. majandusaasta aruanne

Tulemiaruanne

(eurodes)

2014 2013 Lisa nr
Tulud
Liikmetelt saadud tasud 430 630
Tulu ettevõtlusest 0 164
Kokku tulud 430 794
Kulud
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud 0 -543
Mitmesugused tegevuskulud -55 -385
Kokku kulud -55 -928
Põhitegevuse tulem 375 -134
Aruandeaasta tulem 375 -134


Pilatese Treenerite Liit 2014. a. majandusaasta aruanne

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

2014 2013
Rahavood põhitegevusest
Põhitegevuse tulem 375 -134
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus 20 -20
Kokku rahavood põhitegevusest 395 -154
Kokku rahavood 395 -154
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 301 455
Raha ja raha ekvivalentide muutus 395 -154
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 696 301


Pilatese Treenerite Liit 2014. a. majandusaasta aruanne

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

Kokku netovara
Akumuleeritud tulem
31.12.2012 455 455
Aruandeaasta tulem -134 -134
31.12.2013 321 321
Aruandeaasta tulem 375 375
31.12.2014 696 696


Pilatese Treenerite Liit 2014. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Pilatese Treenerite Liidu 2014.a.raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamisetavaga. Hea
raamatupidamistava tugineb rahvusvahelisest tunnustatud arvestuspõhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud
Raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.
Pilatese Treenerite Liidu kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr.1 alusel.
Esitlusvaluuta ja täpsusaste:Euro.


Lisa 2 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga
31.12.2014 31.12.2013
Füüsilisest isikust liikmete arv 21 18

Raamatupidamise seaduse Lisa 3 lg 8 tulenevalt tuleb avalikustada tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised
soodustused. Kuna raamatupidamiskohustuslase tegev- ja kõrgemale juhtkonnale ei ole arvestatud tasusid ja muid olulisi soodustusi, siis
on vastav number " 0" sisestada vormi ning lisainformatsiooni sisestusväljale on lisatud selgitus, et raamatupidamis-kohustuslane ei ole tegevja
kõrgemale juhtkonnale arvestanud tasusid ja muid olulisi soodustusi. Aruandluskeskkond ei kuva ridasid, mille väärtus on null, seega
vaid numbrite sisestamisel, ei kuvata vastavat teavet koondvaates ega pdf-aruandes.