2013

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2013
aruandeaasta lõpp: 31.12.2013


nimi: Pilatese Treenerite Liit

registrikood: 80312392

tänava/talu nimi, Ristiku tee 25
maja ja korteri number:
küla: Saustinõmme küla
vald: Saku vald
maakond: Harju maakond
postisihtnumber: 75507


telefon: +372 5206927

e-posti aadress: jana.tiitus@gmail.com


Pilatese Treenerite Liit 2013. a. majandusaasta aruanne

Sisukord

Tegevusaruanne 3
Raamatupidamise aastaaruanne 4
Bilanss 4
Tulemiaruanne 5
Rahavoogude aruanne 6
Netovara muutuste aruanne 7
Raamatupidamise aastaaruande lisad 8
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted 8
Lisa 2 Annetused ja toetused 8
Lisa 3 Seotud osapooled 8

2


Pilatese Treenerite Liit 2013. a. majandusaasta aruanne

Tegevusaruanne

Pilatese Treenerite Liidu tegevusaruanne 01.01.13-31.12.2013

Tegevusaruande perioodil tegutses Pilatese Treenerite Liit vastavalt põhikirjas seatud eesmärkidele. Aasta kõrghetkeks oli liidu liikmete
korraldatud Pilatese Päev, mis toimus 4.05.13 Arigato spordiklubis. Liidu liikmed said osaleda füsioterapeut Mikk Pärna loengus.
2013. aasta üldkoosolek toimus 5.10.13 Tallinnas. Toimus juhatuse valimine, mille tulemusel lisandus senistele juhatuse liikmetele kaks uut:

Maaja Vaasa ja Krislin Viira.
2013. aastal liitus PTLiga kolm uut liiget, misjärel liidu liikmete arv kasvas 21-le.Pilatese Treenerite Liit 2013. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss

(eurodes)

31.12.2013 31.12.2012
Varad
Käibevara
Raha 301 455
Nõuded ja ettemaksed 20 0
Kokku käibevara 321 455
Kokku varad 321 455
Kohustused ja netovara
Netovara
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 455 140
Aruandeaasta tulem -134 315
Kokku netovara 321 455
Kokku kohustused ja netovara 321 455


Pilatese Treenerite Liit 2013. a. majandusaasta aruanne

Tulemiaruanne

(eurodes)

2013 2012 Lisa nr
Tulud
Liikmetelt saadud tasud 630 525
Annetused ja toetused 0 3 575 2
Tulu ettevõtlusest 164 0
Kokku tulud 794 4 100
Kulud
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -543 -3 310
Mitmesugused tegevuskulud -385 -475
Kokku kulud -928 -3 785
Põhitegevuse tulem -134 315
Aruandeaasta tulem -134 315


Pilatese Treenerite Liit 2013. a. majandusaasta aruanne

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

2013 2012
Rahavood põhitegevusest
Põhitegevuse tulem -134 315
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus -20 0
Kokku rahavood põhitegevusest -154 315
Kokku rahavood -154 315
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 455 140
Raha ja raha ekvivalentide muutus -154 315
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 301 455


Pilatese Treenerite Liit 2013. a. majandusaasta aruanne

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

Kokku netovara
Akumuleeritud tulem
31.12.2011 140 140
Aruandeaasta tulem 315 315
31.12.2012 455 455
Aruandeaasta tulem -134 -134
31.12.2013 321 321


Pilatese Treenerite Liit 2013. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Pilatese Treenerite Liidu 2013.a.raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamisetavaga. Hea
raamatupidamistava tugineb rahvusvahelisest tunnustatud arvestuspõhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud
Raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.
Pilatese Treenerite Liidu kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr.1 alusel.
Esitlusvaluuta ja täpsusaste:Euro.


Lisa 2 Annetused ja toetused

(eurodes)

2013 2012
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 0 3 575
Kokku annetused ja toetused 0 3 575
EAS-ilt 0 3 075
Eesti Kultuurkapitalilt 0 500

Lisa 3 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga
31.12.2013 31.12.2012
Füüsilisest isikust liikmete arv 18 14


Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 17.06.2014

Pilatese Treenerite Liit (registrikood: 80312392) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt
kinnitanud:

Allkirjastaja nimi Allkirjastaja roll Allkirja andmise aeg
JANA TIITUS Juhatuse liige 17.06.2014
KRISLIN VIIRA Juhatuse liige 26.06.2014
ERIKA VIIRA Juhatuse liige 27.06.2014
ANŽELIKA MURIK Juhatuse liige 28.06.2014
MAAJA VAASA Juhatuse liige 29.06.2014


Tegevusalad


Tegevusala EMTAK kood Põhitegevusala
Muu sporditegevus 9319 Jah

Sidevahendid


Liik Sisu
Mobiiltelefon +372 5206927
E-posti aadress jana.tiitus@gmail.com