2012

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012
aruandeaasta lõpp: 31.12.2012


nimi: Pilatese Treenerite Liit

registrikood: 80312392

tänava/talu nimi, Ristiku tee 25
maja ja korteri number:
küla: Saustinõmme küla
vald: Saku vald
maakond: Harju maakond
postisihtnumber: 75507


telefon: +372 5206927

e-posti aadress: jana.tiitus@gmail.com


Pilatese Treenerite Liit 2012. a. majandusaasta aruanne

Sisukord

Tegevusaruanne 3
Raamatupidamise aastaaruanne 4
Bilanss 4
Tulemiaruanne 5
Rahavoogude aruanne 6
Netovara muutuste aruanne 7
Raamatupidamise aastaaruande lisad 8
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted 8
Lisa 2 Annetused ja toetused 8
Lisa 3 Seotud osapooled 8

2


Pilatese Treenerite Liit 2012. a. majandusaasta aruanne

Tegevusaruanne

Pilatese Treenerite Liidu tegevusaruanne 01.01.12-31.12.2012

Tegevusaruande perioodil tegutses PTL vastavalt põhikirjas seatud eesmärkidele. Kahel korral taotles liit EASilt toetust liikmete
täiendkoolituseks. Teisel korral, 2012.aastal, esitatud taotluse EAS ka rahuldas ja 7 projektis osalenud treenerit said tagasi 50% koolitusrahast
(kogusummas 6150 eurot).

Teise üldkoosoleku pidas PTL Roostal juulis 2012. Koosolekul arutati liidu edasisi tegevusi ja peeti maha ajurünnak ideede osas, mis aitaksid
PTLi rohkem avalikkusele tutvustada.

Aasta suursündmuseks sai Eesti I Pilatese Päeva korraldamine Tantsuakadeemias 05.05.12. Üritusele pani õla alla Kultuurkapital, kes toetas
üritust 500 euroga. I Pilatese Päeval osales 67 inimest ja üritus läks igati korda. 06.05.12 toimusid üle Eesti PTLi liikmete korraldatud tasuta
pilatese õpitoad.

Oma tegemiste paremaks reklaamimiseks ja pilatese alase info jagamiseks loodi PTLi koduleht www.pilatesest.eu, kust leiab infot liidu

korraldatavate sündmuste, liikmete ja pilatese süsteemi kohta.

2012. aastal liitus 4 uut liiget, misjärel PTLi liikmete arv kasvas 18-le.


Pilatese Treenerite Liit 2012. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss

(eurodes)

31.12.2012 31.12.2011
Varad
Käibevara
Raha 455 140
Kokku käibevara 455 140
Kokku varad 455 140
Kohustused ja netovara
Netovara
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 140 0
Aruandeaasta tulem 315 140
Kokku netovara 455 140
Kokku kohustused ja netovara 455 140


Pilatese Treenerite Liit 2012. a. majandusaasta aruanne

Tulemiaruanne

(eurodes)

2012 2011 Lisa nr
Tulud
Liikmetelt saadud tasud 525 11 981
Annetused ja toetused 3 575 0 2
Muud tulud 0 34
Kokku tulud 4 100 12 015
Kulud
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -3 310 -11 741
Mitmesugused tegevuskulud -475 -134
Kokku kulud -3 785 -11 875
Põhitegevuse tulem 315 140
Aruandeaasta tulem 315 140


Pilatese Treenerite Liit 2012. a. majandusaasta aruanne

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

2012 2011
Rahavood põhitegevusest
Põhitegevuse tulem 315 140
Kokku rahavood põhitegevusest 315 140
Kokku rahavood 315 140
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 140 0
Raha ja raha ekvivalentide muutus 315 140
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 455 140


Pilatese Treenerite Liit 2012. a. majandusaasta aruanne

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

Kokku netovara
Akumuleeritud tulem
Aruandeaasta tulem 140 140
31.12.2011 140 140
Aruandeaasta tulem 315 315
31.12.2012 455 455


Pilatese Treenerite Liit 2012. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Pilatese Treenerite Liidu 2012.a.raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea
raamatupidamistava tugineb rahvusvahelisest tunnustatud arvestuspõhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud
Raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.
Pilatese Treenerite Liidu kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr.1 alusel.
Esitlusvaluuta ja täpsusaste:Eurodes.


Lisa 2 Annetused ja toetused

(eurodes)

2012
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 3 575
Kokku annetused ja toetused 3 575
EAS-ilt 3 075
Eesti Kultuurkapitalilt 500

Lisa 3 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga
31.12.2012 31.12.2011
Füüsilisest isikust liikmete arv 14 14


Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 10.07.2013

Pilatese Treenerite Liit (registrikood: 80312392) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt
kinnitanud:

Allkirjastaja nimi Allkirjastaja roll Allkirja andmise aeg
JANA TIITUS Juhatuse liige 10.07.2013
ERIKA VIIRA Juhatuse liige 10.07.2013
ANŽELIKA MURIK Juhatuse liige 11.07.2013


Tegevusalad


Tegevusala EMTAK kood Põhitegevusala
Spordi alaliitude, spordiliitude ja spordiühenduste
tegevus
93191 Jah

Sidevahendid


Liik Sisu
Mobiiltelefon +372 5206927
E-posti aadress jana.tiitus@gmail.com