2010-2011

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 27.07.2010
aruandeaasta lõpp: 31.12.2011


nimi: Pilatese Treenerite Liit

registrikood: 80312392

tänava/talu nimi, Ristiku tee 25
maja ja korteri number:
küla: Saustinõmme küla
vald: Saku vald
maakond: Harju maakond
postisihtnumber: 75507


telefon: +372 5206927

e-posti aadress: jana.tiitus@gmail.com


Pilatese Treenerite Liit 2011. a. majandusaasta aruanne

Sisukord

Tegevusaruanne 3
Raamatupidamise aastaaruanne 4
Bilanss 4
Tulemiaruanne 5
Rahavoogude aruanne 6
Netovara muutuste aruanne 7
Raamatupidamise aastaaruande lisad 8
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted 8
Lisa 2 Seotud osapooled 8

2


Pilatese Treenerite Liit 2011. a. majandusaasta aruanne

Tegevusaruanne

Pilatese Treenerite Liidu tegevusaruanne 27.07.10-31.12.2011

Tegevusaruande perioodil tegutses PTL vastavalt põhikirjas seatud eesmärkidele. Kahel korral taotles liit EASilt toetust liikmete
täiendkoolituseks. Teisel korral, 2012.aastal, esitatud taotluse EAS ka rahuldas ja 7 projektis osalenud treenerit said tagasi 50% koolitusrahast
(kogusummas 6150 eurot).

Esimese üldkoosoleku pidas PTL Viljandis 23.04.2011. Liiduga liitus 9 uut liiget, misjärel liikmete arv kasvas 14le. Koosolekul arutati liidu edasisi
tegevusi ja peeti maha ajurünnak ideede osas, mis aitaksid PTLi rohkem avalikkusele tutvustada.

Pärast üldkoosolekut korraldas liit avaliku konkursi, et leida liidule sobiv logo. Auhinnarahaks oli 65 eurot, mis läks Karin Eekile. Samuti omandas
liit liige Reet Martinsonilt südamekujulise Pilatese-teemalise pildi kasutamise õiguse. Pilti oli kasutatud ja kasutatakse edaspidi treeningsärkidel.

Liikmete omavaheliseks suhtluseks asutati meililist, mis leidis kohe aktiivset kasutust.

3


Pilatese Treenerite Liit 2011. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss

(eurodes)

31.12.2011 27.07.2010
Varad
Käibevara
Raha 140
Kokku käibevara 140
Kokku varad 140
Kohustused ja netovara
Netovara
Aruandeaasta tulem 140
Kokku netovara 140
Kokku kohustused ja netovara 140


Pilatese Treenerite Liit 2011. a. majandusaasta aruanne

Tulemiaruanne

(eurodes)

27.07.2010 31.12.2011
Tulud
Liikmetelt saadud tasud 11 981
Muud tulud 34
Kokku tulud 12 015
Kulud
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -11 741
Mitmesugused tegevuskulud -134
Kokku kulud -11 875
Põhitegevuse tulem 140
Aruandeaasta tulem 140


Pilatese Treenerite Liit 2011. a. majandusaasta aruanne

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

27.07.2010 31.12.2011
Rahavood põhitegevusest
Põhitegevuse tulem 140
Kokku rahavood põhitegevusest 140
Kokku rahavood 140
Raha ja raha ekvivalentide muutus 140
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 140


Pilatese Treenerite Liit 2011. a. majandusaasta aruanne

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

Kokku netovara
Akumuleeritud tulem
Aruandeaasta tulem 140 140
31.12.2011 140 140


Pilatese Treenerite Liit 2011. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Pilatese Treenerite Liidu raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea
raamatupidamistava tugineb rahvusvahelisest tunnustatud arvestuspõhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud
Raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.
Pilatese Treenerite Liidu kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr.1 alusel.
Esitlusvaluuta ja täpsusaste:Eurodes.


Lisa 2 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga
31.12.2011 27.07.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv 14 2

Raamatupidamise seaduse Lisa 3 lg 8 tulenevalt tuleb avalikustada tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised
soodustused. Juhul kui raamatupidamiskohustuslase tegev-ja kõrgemale juhtkonnale ei ole arvestatud tasusid ja muid olulisi soodustusi,
tuleb vastav number sisestada vormi ning lisainformatsiooni sisestusvälja lisada selgitus, et raamatupidamiskohustuslane ei ole tegev-ja
kõrgemale juhtkonnale arvestanud tasusid ja muid olulisi soodustusi. Aruandluskeskkond ei kuva ridasid, mille väärtus on null, seega vaid
numbrite sisestamisel, ei kuvata vastavat teavet koondvaates ega pdf-aruandes.


Aruande digitaalallkirjad

Pilatese Treenerite Liit (registrikood: 80312392) 27.07.2010 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt
kinnitanud:

Allkirjastaja nimi Allkirjastaja roll Allkirja andmise aeg
JANA TIITUS Juhatuse liige 30.06.2012
ERIKA VIIRA Juhatuse liige 30.06.2012
ANŽELIKA MURIK Juhatuse liige 02.07.2012


Sidevahendid


Liik Sisu
Mobiiltelefon +372 5206927
E-posti aadress jana.tiitus@gmail.com