MTÜ Pilatese Treenerite Liit põhikiri

Koostatud 22. juulil 2010

1. Üldsätted
1.1. Mittetulundusühing nimetusega Pilatese Treenerite Liit (edaspidi liit) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud isikute iseseisev kasumit mitte taotlev organisatsioon, mis tegutseb avalikes huvides.
1.2. Liidu asukohaks on Ristiku tee 25, Saustinõmme küla, Saku vald, 75507, Eesti Vabariik.
1.3. Liidu eesmärgiks on klassikalise pilatese treeningsüsteemi tutvustamine ja õpetamine Eesti Vabariigis ja klassikalise pilatese treenerite koondamine erialaorganisatsiooni.
1.4. Liidu põhitegevusteks on pilatese-alase teadlikkuse ja tegutsevate pilatese treenerite professionaalsuse tõstmine, sh pilatese koolituste korraldamine oma liikmete pädevuse säilitamiseks ja edendamiseks.


2. Liidu liikmeks vastuvõtmise ning liidust väljaastumise ning väljaarvamise tingimused ja kord
2.1. Liidu liikmeks vastuvõtmist võib taotleda iga füüsiline või juriidiline isik, kes soovib viljeleda liidu eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust.
2.2. Liidu liikmeks vastuvõtmise otsustab liidu juhatus.
2.3. Liidust väljaastumiseks esitab liige juhatusele kirjaliku avalduse.
2.4. Liidu liikme võib liidust välja arvata juhatuse otsusega, kui:
a) liidu liige ei ole majandusaasta lõpuks tasunud liidu liikmemaksu;
b) ei ole viimase kolme aasta jooksul osalenud ühelgi liidu üldkoosolekul või liidu poolt korraldatud üritusel;
2.5. Liidu liikme väljaarvamise otsustab liidu juhatus oma koosolekul, teatades selle küsimuse arutelust väljaarvatavale liikmele kirjalikult vähemalt 2 nädalat enne koosoleku toimumist ja tal on õigus osaleda sõnaõigusega oma väljaarvamise küsimuse arutamisel juhatuses . Liikme väljaarvamise otsus on langetatud, kui selle poolt on 2/3 juhatuse liikmetest.
2.6. Liidu juhatuse poolt väljaarvatud liikmel on õigus nõuda väljaarvamise küsimuse otsustamist väljaarvamisele järgneval liidu üldkoosolekul.

3. Liikmete õigused ja kohustused

3.1. Liidu liikmel on õigus:

(a) osaleda hääleõiguslikult üldkoosolekul;

(b) olla valitud liidu juhatuse või muu organi liikmeks;

(c) osaleda liidu poolt korraldatavatel üritustel;

(d) saada teavet liidu tegevuse ja finantsmajandusliku seisundi kohta;

(e) liidust välja astuda;

(f) kasutada teisi põhikirjast tulenevaid õigusi.

 

3.2. Liidu liikmel on kohustus:

(a) täita liidu põhikirjast tulenevaid nõudeid ja liidu organite otsuseid;

(b) aktiivselt osa võtta liidu tegevusest;

(c) täita liidu ees tähtajaliselt liikmelisusest tulenevaid rahalisi kohustusi;

(d) teatada liidule oma isikuandmed (täielik nimi ja isikukood) ja kontaktandmed (postiaadress, telefoninumber, e-posti aadress);

(e) teatada liidule 2 kuu jooksul oma andmete muutumisest (nimemuutus või kontaktandmete muutus);

(f) teatada liidule oma juriidilise isiku staatusest või selle muutumisest.

4. Üldkoosolek
4.1. Liidu kõrgeimaks organiks on liidu üldkoosolek, millel iga liidu liikmel on üks hääl.
4.2. Liidu üldkoosoleku pädevuses on:
a) põhikirja muutmine (2/3 liikmete nõusolek),
b) eesmärgi muutmine (9/10 liikmete nõusolek),
c) juhatuse liikmete määramine,
d) muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse.
4.3. Liidu üldkoosoleku kutsub kokku juhatus vähemalt korra aastas:
a) aastaaruande kinnitamiseks
b) seaduses määratud ja muudel juhtudel, kui liidu huvid seda nõuavad.
4.4. Üldkoosoleku kokkukutsumiseks avaldab liidu juhatus vähemalt seitse päeva enne üldkoosoleku toimumist teate, näidates ära üldkoosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra.
4.5. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb või on teise esindatud üle poole liidu liikmetest (50%+1).
4.6.Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poole koosolekul osalenud liidu liikmetest (50%+1) või nende esindajatest.

5. Juhatus

5.1. Liidu tegevust juhib ja seda esindab juhatus, milles on 2-5 liiget.
5.2. Juhatuse liikmed määrab ametisse üldkoosolek kolmeks aastaks.
5.3. Juhatuse otsuse langetamiseks on vajalik juhatuse liikmete poolthäälteenamus.
5.4. Juhatuse koosolekud toimuvad kord kvartalis.

5.5 Liidu juhatus:

a) korraldab üldkoosolekute otsuste täitmist ja juhib liidu tegevust üldkoosolekute vahelisel ajal vastavalt põhikirjale ja üldkoosolekute otsustele;

b) otsustab liidu liikmete vastuvõtmise, väljaastumise ja väljaarvamise küsimused;

c) korraldab liidu asjaajamist, koostab liidu tegevuse aastaaruande ja –bilansi ning

d) esitab nimetatud dokumendid üldkoosolekule kinnitamiseks;

e) korraldab liidu raamatupidamist;

f) teeb otsuse üldkoosoleku toimumise koha, aja, päevakorra ja muude üldkoosolekuga seonduvate oluliste asjaolude osas ning kutsub kokku üldkoosoleku;

g) peab arvestust liidu liikmete ja liikmemaksude kohta;

h) täidab teisi põhikirjast, üldkoosoleku otsustest ja liidu tegevusest tulenevaid ülesandeid, mille täitmine on juhatuse pädevuses.

5.6. Kõik juhatuse liikmed võivad üksinda liitu esindada.

5.7. Juhatusel on õigus liidu töö korraldamiseks võtta tööle palgalisi töötajaid, samuti osta lepingulisi teenuseid.

6. Ühinemine, jagunemine, likvideerimine.

6.1. Liidu ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimuvad seaduses sätestatud korras.
6.2. Liidu likvideerijateks on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud.
6.3. Liidu likvideerimisel antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud vara sarnase eesmärgiga mittetulundusühingule, sihtasutusele või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.